Termeni de referință pentru selectarea unei companii prestatoare a serviciilor de transport pasageri 

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei ce va presta servicii de transport pasageri, destinate beneficiarilor sus enumerați. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va presta servicii de transportare  tur- retur a pasagerilor din 6 locații situate în mun. Chișinău, r. Anenii Noi, r. Călărași, r. Criuleni, r. Cimișlia, r. Hîncești, spre s. Sociteni, r. Ialoveni ( luna iulie) și mun. Chișinău (luna septembrie), a grupurilor organizate de a câte 50 persoane, minim 12 curse.   

Perioada de prestare a serviciilor:

Compania câștigătoare va presta serviciile de transport tur – retur, inițial pe parcursul lunilor iulie 2023 –  februarie 2024, ulterior cu posibilitatea majorării numărului de curse de transportare. Contractul de prestare a serviciilor urmează a fi încheiat pentru o perioadă de 2 (doi) ani de zile.

 • Livrabilele în urma furnizării serviciilor:

Serviciile ce urmează a fi procurate conțin următoarele caracteristici:

 •  Serviciile vor fi prestate prin intermediul unui autocar, cu 50 locuri pentru pasageri;
 •  Serviciile vor fi prestate pe parcursul perioadei indicate. Graficul deplasărilor va fi agreat anterior prestării serviciului, cu minimum 5 zile;
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, sau persoană fizică, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul agenților economici;
 • Mijlocul sau mijloacele de transport propuse pentru prestarea serviciilor, inclusive poze ale habitaclului unității/lor de transport; 
 • Copia autentificată a Certificatului de înmatriculare a unității/unităților de transport; 
 • Copia autentificată a asigurării obligatorii pentru unitatea/unitățile de transport;
 • Copia autentificată a permiselor de conducere ale șoferilor unității/unităților de transport;
 • Experiență similară în prestarea acestui tip de serviciu cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte). Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Oferta financiară:
 • Se va prezenta prețul unitar per kilometru (preț/1km) pentru serviciul solicitat. Lista finală a curselor de transport de pasgeri ce urmează a fi organizate poate varia, în funcție de specificul activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. 
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (20 puncte);
 • caracteristicile și tipul de transport propus (30 puncte);
 • starea exterioară și interioară a unității de transport propusă (40 puncte);
 • disponibilitatea prestării serviciului pe parcursul perioadei indicate (10 puncte);  

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 03 iulie 2023, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru prestarea serviciilor de transport pasageri.

   Pentru detalii suplimentare puteți apela numărul de telefon: 068010085

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.