Termeni de referință pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de organizare a formării profesionale  „Curs de inițiere – Competențe Antreprenoriale” 

„THE MOLDOVA PROJECT” AO, c/f: 1020620001877, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Tighina 50, poștă electronică: [email protected], în calitate de Beneficiar al finanțării, reprezentată legal prin doamna Victoria MOROZOV, Administrator, în baza contractului de finanțare semnat pentru implementarea proiectului „Venture Women Project” , proiect finanțat de „Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară” cu suportul tehnic/în parteneriat cu „UN WOMEN”, solicită oferte de preț pentru achiziția serviciilor de formare profesională prin organizarea unui  „Curs de inițiere – competențe antreprenoriale”.

 • Prezentarea generală a Asociației 

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 1. Scopul achiziției: 

TMP anunță derularea achiziției pentru selectarea companiei ce va presta servicii de formare profesională prin organizarea unui  „Curs de inițiere – Competențe Antreprenoriale”, în cadrul proiectului „Venture Women Project”. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va presta servicii de formare profesională prin organizarea unui  „Curs de inițiere – Competențe Antreprenoriale” în limba rusă/ cu traducere în limba rusă, format din 10 module (8 organizate online și 2 offline) pentru circa 200 de persoane. În total vor fi organizate în jur de 256 ore de instruire online și două evenimente offline.  

 • Perioada de prestare a serviciilor:

Se va încheia un contract de prestare a serviciilor, cu un singur operator economic. Termenul de valabilitate a Contractului va fi pentru  o perioadă de 3 luni de zile. 

 • Locul de desfășurare a cursurilor:

Opt dintre modulele cursului vor fi organizate online conform subiectelor din specificațiile tehnice și două sesiuni vor fi organizate offline într-o locație din proximitatea regiunilor Chișinău, Călărași, Ungheni și regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. 

 • Limba de raportare și prestare a serviciilor:

Cursurile vor fi prestate în limba rusă, sau cu traducere în limba rusă în căști, astfel încât informația să fie asimilată de categoria grupului țintă specifică proiectului (femei refugiate din Ucraina), iar limba de raportare și de comunicare cu Beneficiarul va fi limba română.

 • Oferta de participare la procedura de achiziție:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Informații despre echipa de implementare a contractului și echipa de traineri  (Nume, Prenume, a  fiecărui trainer. Echipa de traineri nu poate fi modificată la livrarea serviciului în proporție mai mare de 30 %); 
 • CV-uri traineri;
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă).   
 • Oferta tehnică:  este necesar de a prezenta Agenda detaliată pentru o sesiune online la oricare dintre modulele cursului; 
 • Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul total al serviciilor solicitate conform specificațiilor tehnice; 
 • prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite  obligatoriu în Lei MD;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. 
 • Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta  financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;

 

 1. Evaluarea şi compararea ofertelor primite: În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:
 • Etapa I ”Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II ”Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Membrii Comisiei de Achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului și a trainerilor (25 puncte);
 • disponibilitatea prestării serviciilor conform specificațiilor tehnice solicitate (45 puncte);
 • modul de prestare a serviciilor către cursanți în regiunile aferente proiectului (termen, grafic, detalii) (30 puncte).
 • Etapa III ”Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapa ofertele vor trebui să acumuleze minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț calitate. 

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării ofertelor depuse, TMP, va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentului concurs.

 • Termen limită de depunere a dosarului de achiziție: 26.05.2023, ora 18:00.

Pentru detalii suplimentare puteți apela numărul de telefon: 068010085

Dosarul de achiziție va fi expediat la următoarea adresă electronică: [email protected]

cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante” pentru prestarea serviciilor de organizare a formării profesionale „Curs de inițiere – Competențe Antreprenoriale”. 

SPECIFICAȚII TEHNICE

 • PREVEDERI GENERALE

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.      

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în specificațiile tehnice va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

NOTA: Specificațiile tehnice sunt minimale și obligatorii, iar specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Descrierea proiectului

Prezenta procedura de achiziție este demarată în contextul implementării proiectului „Venture Women Project”.

ASOCIAŢIA „THE MOLDOVA PROJECT” în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ASOCIAȚIA DE VOLUNTARIAT INTERNAȚIONAL ȘI ASOCIAȚIA „JCI UNGHENI – CAMERA TINERILOR ANTREPRENORI” implementează în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 proiectul cu titlul „VENTURE WOMEN PROJECT”, finanțat de „Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară” în parteneriat cu „UN WOMEN”.

Grup țintă al proiectului este format din 2000 femei, dintre care 1500 femei refugiate și 500 femei locale din 4 regiuni ale Republicii Moldova (Chișinău, Călărași, Ungheni și regiunea Transnistreană).

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini, încuraja și dezvolta antreprenoriatul prin îmbunătățirea competențelor femeilor refugiate prin finanțarea și monitorizarea a 20 de idei de afaceri, precum și pentru a crește rata de ocupare a forței de muncă în rândul a cel puțin 200 de femei refugiate șomere, sprijinindu-le prin programe de formare multisectoriale în regiunile de Ungheni, Călărași, Chișinău și regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Creșterea accesului a cel puțin 1500 de femei refugiate din Moldova și 500 de femei locale la informații relevante despre cum să obțină un loc de muncă și să acces la informații juridice, financiare, contabile, de marketing, competențe antreprenoriale, resurse umane etc. legate de competențele antreprenoriale.

OS2: Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul a cel puțin 100 de femei refugiate, dintre care cel puțin 25 în zonele rurale, prin programe de recalificare, stagii de practică la angajatori relevanți și târguri de locuri de muncă organizate în fiecare regiune.

OS3: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor prin sprijinirea îmbunătățirii competențelor pentru cel puțin 100 de femei refugiate, dintre care cel puțin 25 în zonele rurale, precum și prin selectarea și finanțarea a 20 de idei de afaceri din zonele noastre țintă.

OS4: Creșterea accesului pentru 20 de femei refugiate ale căror idei de afaceri au fost finanțate la servicii personalizate care completează cunoștințele și competențe dobândite, servicii personalizate de înființare a unei afaceri și activități de sprijin de monitorizare a întreprinderilor finanțate, asigurând crearea a 20 de noi locuri de muncă durabile în zonele țintă.

 • SPECIFICAȚII TEHNICE

Serviciile ce urmează a fi achiziționate au în vedere prestarea serviciilor de formare:

 • Scopul cursului: consolidarea cunoștințelor cursanților (minim 200 de femei refugiate din Ucraina) în aria de business (inițiere în competențe antreprenoriale), prin introducerea unor metode inovative de organizare a muncii în vederea îmbunătățirii performanței prin adoptarea unei mentalități antreprenoriale, bazată pe încrederea în sine, creativitate, integritate și asumarea de riscuri calculate.
 • Programul de curs va conține atât partea teoretică cât și exerciții practice, folosind metode participative astfel încât cursanții să înțeleagă conceptele predate și să le poată aplica la realitățile din Republica Moldova. 
 • Compania va organiza 2 sesiuni cu prezența fizică a 200 beneficiare și 32 sesiuni online (8 module*4 iterații pentru câte 50 participante fiecare).
 • Compania va organiza instruirile online în grupuri de câte maximum 50 persoane pentru a asigura interacțiunea cu participanții, lucru în grup, discuții și feedback eficient. 
 • Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri vor fi prestate în regiunile Chișinău, Călărași, Ungheni și regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. 
 • Pentru sesiunile fizice, ofertanţii vor propune cel puţin o variantă de locaţie care va avea o sală ce va putea fi pusă la dispoziţia beneficiarului în vederea desfăşurării cursurilor de formare profesională, avand o capacitate minimă de 60 de persoane.
 • Prestatorul va organiza în apropierea sălilor în care se vor desfășura cursurile o zonă de asistenţă permanentă care să asigure:
  • acces la facilități de printare, multiplicare și scanare, pe parcursul întregii perioade de desfășurare a evenimentelor;
  • un spațiu de recepție adecvat pentru primirea și înregistrarea participantilor și distribuirea materialelor informative;
  • acces grupuri sanitare, garderoba, precum și un spațiu pentru desfășurarea coffee break-ului, in apropierea sălilor;
  • sistem de ghidare a participanților;
  • acces la o sală/teren de joacă pentru copiii minori ai participantelor.
 • În cadrul sesiunilor fizice, prestatorul trebuie să organizeze servicii catering – pauze de cafea:
  • produsele servite în pauza de cafea vor fi puse la dispoziția participanților pe toata perioada de desfășurare a cursurilor;
  • vor fi asigurate un număr de minim 2 pauze de cafea/zi de formare X nr. zile formare, adaptate numărului de participanţi;
  • serviciile vor fi prestate în regim de bufet suedez.
  • conţinutul necesar: cafea, ceai, apă plată și apă minerală, patiserie dulce si sărată.
 • Transportul la sesiunile cu prezență fizică va fi acoperit de fiecare participant individual.
 • Prestatorul va prezenta beneficiarului cu două săptămâni în avans, pentru coordonare, un model de program cu materialele incluse, tematica discutată, agenda fiecărei sesiuni și alte detalii organizatorice.
 • Orarul de desfășurare a cursurilor va fi unul flexibil, în funcție de disponibilitatea cursanților. Prestatorul trebuie să aibă posibilitatea de a organiza cursurile atât în timpul săptămânii cât și în zilele de weekend.
 • Obligații ale prestatorului:
  • să determine orarul sesiunilor în limita de timp agreată cu beneficiarul; 
  • să asigure prezența/prestația formatorilor agreați la semnarea contractului pentru livrarea fiecărei tematici/modul de curs;
  • să asigure suportul de curs, în format fizic și electronic, pentru fiecare cursant;
  • să se asigure de buna desfășurare a cursurilor conform programului.
 • În cadrul propunerii tehnice ofertantul va menționa datele de contact ale persoanei responsabile din partea prestatorului pentru soluționarea oricăror probleme care intervin în derularea activităților.
 • Numărul exact de participanți va fi comunicat prestatorului cu 5 zile înainte de data desfășurării cursului.
 • Pentru serviciile asigurate, prestatorul va prezenta beneficiarului un raport care să cuprindă următoarele:
  • condica de prezență a formatorului;
  • lista de prezență a cursanților la programul de formare antreprenorială;
  • Raport de curs. Hand-outs. 
  • catalogul participanților;
  • proces Verbal de protecție a muncii (în cazul în care cursurile vor avea un format fizic);
  • listă de predare către cursanți a materialelor de formare;
  • alte documente relevante.
 • În baza raportului pentru o sesiune se va realiza și semna un proces-verbal de acceptare privind serviciile prestate și va putea fi emisă o factură.
 • Termenul de predare a raportului pentru fiecare sesiune cu documentele anexă este de maxim 5 zile de la finalizarea cursurilor pentru o grupă de formare.
 • Prestatorul trebuie să permită vizite neanunțate ale reprezentanților Beneficiarului, ale organizațiilor UN Women Moldova, sau altor organizații relevante.
 • Prestatorul va respecta instrucțiunile privind identitatea vizuală a finanțatorului, comunicate de către Beneficiar și va oferi posibilitatea Beneficiarului de a afișa bannere de tip roll-up și de afișe de promovare și publicitate a proiectului în toate locațiile de implementare a evenimentelor.
 • Prestatorul de servicii va prezenta documente justificative privind respectarea obligaţiilor contractuale. Recepţia şi verificarea serviciului se va realiza prin întocmirea unui Proces verbal de recepţie a serviciilor, semnat de către prestator şi reprezentantul desemnat al beneficiarului. Recepţia serviciilor se va efectua la sfârşitul fiecărei sesiuni de curs.
 • Prestatorul va asigura prezenta în locațiile în care se vor desfășura sesiunile de Curs pe intreaga durata a acestora, un coordonator de eveniment. Coordonatorul de eveniment va fi responsabil cu:
  • înregistrarea participanților pe listele de prezență;
  • informarea și îndrumarea participanților împreună cu reprezentanți ai beneficiarului la cererea explicită a acestuia;
  • distribuirea materialelor evenimentului către participant împreună cu reprezentanți ai beneficiarului, la cererea explicita a acestuia;
  • comunicarea cu responsabilii de spaţii şi servicii ai locaţiei, pentru rezolvarea operativă a situaţiilor apărute;
  • buna desfășurare logistica – tehnica a evenimentului;
  • realizarea fotografiilor evenimentului, la cererea explicită a beneficiarului;
  • îndeplinirea formalitatilor de organizare / decontare transport participanţi şi membri ai echipei de implementare, precum și celelalte activități asumate prin oferta tehnică în legătură cu organizarea / decontarea transportului;
  • întocmirea documentelor de plată;

Prestatorul va avea în vedere posibilitatea de înregistrare audio – video a fiecărui curs în cazul în care Beneficiarul solicită acest lucru în scris înainte de data începerii cursului.

Descrierea cursului de inițiere în Competențe Antreprenoriale: Acest curs va include o gamă largă de subiecte și competențe necesare pentru a începe, gestiona și dezvolta o afacere cu succes în Republica Moldova. Aceste subiecte vor varia de la concepte de bază, cum ar fi planificarea afacerii, marketing, vânzări și contabilitate, până la subiecte mai avansate, cum ar fi inovarea, strategia de afaceri și finanțarea.

Cursurile de competențe antreprenoriale vor include, de asemenea, instruire în dezvoltarea unui plan de afaceri, identificarea oportunităților de afaceri, realizarea unui studiu de piață, dezvoltarea unei strategii de marketing, dezvoltarea abilităților de leadership și management, precum și învățarea cum să răspundă la provocările și riscurile din mediul de afaceri.

În general, scopul acestui curs este de a  pregăti femeile refugiate din Ucraina cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a-și îndeplini visele antreprenoriale și a-și dezvolta afacerile cu succes în Republica Moldova.

Propunere de subiecte pentru 10 sesiuni ale cursului:

Curs Descriere
Modul 1 Offline. Eveniment de deschidere. Instruire: Introducere în Antreprenoriat. Inițierea unei afaceri în Republica Moldova.
Modul 2 Online. Introducere în aspectele legale privind înregistrarea/radierea unei afaceri în Republica Moldova. Tipuri de societăți comerciale. Statut
Modul 3 Online. Managementul financiar al unei afaceri în Republica Moldova. Fiscalitate și Contabilitate.
Modul 4 Online. Resursele Umane. Organizarea personalului. Tipuri de contracte de muncă/prestări servicii
Modul 5 Online. Strategia de vânzări. Marketing și promovare.
Modul 6 Online. Finanțarea unei afaceri. Fundraising. Finanțările nerambursabile. Alte finanțări
Modul 7 Online. Planificarea strategică și managementul unei afaceri. Strategiile de dezvoltare ale unei afaceri. Plan de afaceri
Modul 8 Online. Digitalizarea afacerii. Beneficii
Modul 9 Online. Antreprenoriat social. Beneficii
Modul 10 Offline. Eveniment de încheiere a cursului.  Instruire: Antreprenoriatul verde. Beneficii

 

Termen limită de prestare a serviciilor: 31 iulie 2023 

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.

Denumire agent economic:

Cod fiscal:

FORMULAR DE OFERTĂ

pentru achiziția serviciilor de formare profesională

 prin organizarea unui „Curs de inițiere – Competențe Antreprenoriale”

Informație generală despre ofertant:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Informații despre echipa de implementare a contractului și echipa de traineri  (Nume, Prenume, a fiecărui trainer. Echipa de traineri nu poate fi modificată la prestarea serviciului în proporție mai mare de 30%). 
 • CV-uri traineri;
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);

Oferta tehnică

 • Ofertantul va propune o agendă detaliată pentru o sesiune online la oricare dintre modulele cursului.

Oferta financiară

Nr. crt serviciu unitate de măsură cantitate preţ unitar (fără TVA) [LEI] suma totală fără TVA[LEI]
1 Sesiune offline de deschidere și de încheiere a cursului, cu participarea a circa 200 persoane (trainer, chirie sală, echipament, pauză de cafea, etc.) serviciu  2
2 Sesiune de instruire online (trainer, abonament zoom, etc.) sesiune  32
3 Logistica (traducere dacă este nevoie, multiplicare materiale) serviciu  1
Total cheltuieli ofertă financiară (fără T.V.A.) [LEI]

 

Valabilitatea ofertei  va fi de 30 zile lucrătoare.

Prin transmiterea ofertei financiare ne asumăm sa respectăm toate specificațiile minime solicitate prin invitația de participare.

OPERATOR ECONOMIC

………………………………………………..(nume, prenume si funcția persoanei autorizate)

                ……………………………………………. (semnătura persoana autorizată și ștampila entității)

*ofertele incomplete nu vor fi analizate