Termeni de referință pentru selectarea companiilor prestatoare de servicii de organizare a activităților recreative și de alimentare publică  

Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiilor ce vor presta servicii de organizare a activităților recreative în cadrul unui parc acvatic și de alimentare publică pentru perioada estivală, destinate beneficiarilor sus enumerați. 

 • Obiectul concursului public:

Companiile câștigătoare vor presta serviciile enumerate pe parcursul lunilor iulie și august curent, pentru grupuri organizate din beneficiarii anterior menționați de  câte 50 persoane, oferind servicii de acces la piscine și aquapark, cât și alimentarea lor pe parcursul zilei. 

Perioada de prestare a serviciilor:

Companiile câștigătoare vor presta serviciile pe parcursul lunilor iulie – august 2023. Contractele de prestare a serviciilor urmează a fi încheiate inițial, până la data de 31 august 2023, cu posibilitatea prolongării termenului de acțiune ale lor pentru o perioadă de 2 (doi) ani de zile.

 • Livrabilele în urma furnizării serviciilor:

Serviciile ce urmează a fi achiziționate sunt divizate în două loturi:

 1. Lotul I: organizarea serviciilor recreative, care includ acces la un parc acvatic, dotat cu piscine adaptate la diferite categorii de vârste ale beneficiarilor proiectului implementat de TMP, inclusiv și diverse tobogane cu piscine de aterizare, șezlonguri cu umbrele etc.;
 2. Lotul II: organizarea serviciilor de alimentare publică pe durata aflării grupurilor de beneficiari pe teriotriul parcului acvatic; 

Serviciile vor fi prestate pe parcursul perioadei indicate. Graficul vizitelor ce urmează a fi organizate, va fi agreat anterior prestării serviciului, cu minimum 5 zile.

 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, sau persoană fizică, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul agenților economici;
 • Experiență similară în prestarea acestui tip de serviciu cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact. Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj;
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Particular, pentru prestatorul serviciilor de organizare a activităților recreative, va prezenta și copia autentificată a autorizației de funcționare, eventual a actelor confirmative de activitate pentru acest tip de serviciu;
 • Particular pentru prestatorul serviciilor de alimentație publică:
 • Copia autentificată a certificatului de aviz sanitar valabil și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea produselor alimentare, copiile autentificate ale certificatelor de calitate;
 • Copia autentificată a meniului produselor alimentare preparate de Ofertant;
 • Copia autentificată a acordului de prestare a serviciilor de alimentație publică pe teritoriul proprietății parcului acvatic ( sau a contractului de locațiune a spațiului destinat servicilor de alimentare).
 • Oferta financiară:
 1. Se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită de abonamente zilnice de acces pe teritoriul parcului acvatic conform formatului Excel atașat (ANEXA1). și pentru produsele alimentare conform formatului Excel atașat (ANEXA2) Lista finală a abonamentelor zilnice de acces pe teritoriul parcului acvatic și a produselor alimentare poate varia, în funcție de specificul activității  implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • Pentru prestatorul serviciilor de organizare a activităților recreative:
 • reputația și experiența ofertantului (10 puncte);
 • starea interioară a parcului acvatic, inclusiv a toboganelor cu piscine de aterizare, șezlonguri cu umbrele, alte atracții pentru beneficiarii – vizitatori (30 puncte);
 • disponibilitatea prestării serviciului pe parcursul perioadei lunilor iulie – august curent (20 puncte);  
 • modalitatea de prestare a serviciului (graficul de lucru al parcului acvatic, condiții de acces pe teritoriu, etc.) (20 puncte);
 • disponibilitatea acordării de discounturi suplimentare, a se specifica cuantumul reducerii oferite (20 puncte).
 • Pentru prestatorul serviciilor de alimentație publică:
 • reputația și experiența ofertantului (10 puncte);
 • disponibilitatea livrării/furnizării produselor alimentare proaspăt preparate în cantitățile solicitate pe teritoriul parcului acvatic (30 puncte);
 • diversitatea meniului (20 puncte);  
 • modul de furnizare a bunurilor (termen, grafic zilnic, alte condiții) (10 puncte);
 • disponibilitatea prestării serviciului pe parcursul perioadei lunilor iulie – august curent (10 puncte);
 • disponibilitatea acordării de discounturi suplimentare, a se specifica cuantumul reducerii oferite (20 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 07 iulie 2023, ora 17:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă:[email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru prestarea serviciilor de organizare a activităților recreative sau de alimentare publică.

   Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon: 068010085.

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.