Termeni de referință pentru selectarea unui prestator de servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Venture Women Project”

A.O. „THE MOLDOVA PROJECT”, c/f: 1020620001877, adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.Tighina, nr. 50, of. 6, poștă electronică: [email protected], în calitate de Beneficiar al finanțării, reprezentată legal prin doamna Victoria MOROZOV, Administrator, în baza contractului de finanțare semnat pentru implementarea proiectului „Venture Women Project”, proiect finanțat de „Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară” cu suportul tehnic/în parteneriat cu „UN WOMEN”, solicită oferte de preț pentru achiziția de servicii de informare și publicitate.

 • Prezentarea generală a asociației 

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul achiziției: 

Asociația Obștească ”The Moldova Project” anunță derularea achiziției pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de informare și publicitate, în cadrul proiectului „Venture Women Project”. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va presta servicii de informare și publicitate (reportaje foto/video, producție audio/video, alte materiale de informare și publicitate relevante).

 • Perioada de livrare a bunurilor:

Se va încheia un contract de prestări servicii, cu un singur operator economic. Contractul va fi semnat pentru perioada de 2 ani. Beneficiarul va plasa comenzile sale către ofertanții selectați în funcție de proiectele și activitățile implementate.

Specificațiile tehnice privind serviciile prestate sunt indicate în prezentul anunț, iar serviciile vor fi livrate periodic până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, conform unui calendar agreat cu Asociația. 

 • Livrabilele în urma furnizării bunurilor:

Serviciile care urmează să fie achiziționate conțin următoarele caracteristici:

 1. Servicii de informare, promovare și publicitate media prin intermediul presei scrise; 
 2. Servicii de informare, promovare și publicitate media prin intermediul unui post de radio cu acoperire națională; 
 3. Servicii de creație, producție, difuzare spot TV prin intermediul unui post de televiziune cu acoperire locală;

Oferta de participare la achiziție:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Descrierea succintă a experienței anterioare pentru servicii de acest gen și/sau similare;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul agenților economici;
 • Descrierea modalității de prestare a serviciilor solicitate (calendar de informare și publicitate etc.);
 • Experiență similară în prestarea acestui tip de serviciu cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte). Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită de produse promoționale conform specificațiilor tehnice. 
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA; Ofertanții vor indica posibilitate de prestare a serviciilor și livrare a bunurilor cu aplicarea scutirii de TVA (cota 0);
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. 
 • Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta  financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;

 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:
 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Membrii Comisiei de Achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (25 puncte);
 • disponibilitatea prestării serviciilor conform specificațiilor tehnice solicitate (45 puncte);
 • modul de țintire a audienței (număr, categorii, etc.) (30 puncte).
 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapa ofertele vor trebui să acumuleze minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț calitate. 

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării ofertelor depuse, TMP, va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentului concurs.

 • Termen limită de aplicare: 12.07.2023 ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected], cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante” pentru achiziția  serviciilor de informare și publicitate.

Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon: 068010085.

SPECIFICAȚII TEHNICE

 • PREVEDERI GENERALE

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime.      

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în specificațiile tehnice, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

NOTA: Specificațiile tehnice sunt minimae și obligatorii, iar specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă a unei entități economice, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Descrierea proiectului

Prezenta procedura de achiziție este demarată în contextul implementării proiectului „Venture Women Project”.

ASOCIAŢIA „THE MOLDOVA PROJECT” în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ASOCIAȚIA DE VOLUNTARIAT INTERNAȚIONAL ȘI ASOCIAȚIA „JCI UNGHENI – CAMERA TINERILOR ANTREPRENORI” implementează în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 proiectul cu titlul „VENTURE WOMEN PROJECT”, finanțat de „Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară” în parteneriat cu „UN WOMEN”.

Grup țintă al proiectului este format din 2000 femei, dintre care 1500 femei refugiate și 500 femei locale din 4 regiuni ale Republicii Moldova (mun. Chișinău, r. Călărași, r. Ungheni și regiunea Transnistreană).

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini, încuraja și dezvolta antreprenoriatul prin îmbunătățirea competențelor femeilor refugiate prin finanțarea și monitorizarea a 20 de idei de afaceri, precum și pentru a crește rata de ocupare a forței de muncă în rândul a cel puțin 200 de femei refugiate șomere, sprijinindu-le prin programe de formare multisectoriale în regiunile din r. Ungheni, r. Călărași, mun. Chișinău și regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Creșterea accesului a cel puțin 1500 de femei refugiate din Ucraina în Republica Moldova și 500 de femei din localitățile zonelor specificate anterior, la informații relevante despre cum să obțină un loc de muncă și să acces la informații juridice, financiare, contabile, de marketing, competențe antreprenoriale, resurse umane etc. 

OS2: Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul a cel puțin 100 de femei refugiate, dintre care cel puțin 25 în zonele rurale, prin programe de recalificare, stagii de practică la angajatori relevanți și târguri de locuri de muncă organizate în fiecare regiune.

OS3: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor prin sprijinirea îmbunătățirii competențelor pentru cel puțin 100 de femei refugiate, dintre care cel puțin 25 în zonele rurale, precum și prin selectarea și finanțarea a 20 de idei de afaceri din zonele noastre țintă.

OS4: Creșterea accesului pentru 20 de femei refugiate ale căror idei de afaceri au fost finanțate la servicii personalizate care completează cunoștințele și competențe dobândite, servicii personalizate de înființare a unei afaceri și activități de sprijin de monitorizare a întreprinderilor finanțate, asigurând crearea a 20 de noi locuri de muncă durabile în zonele țintă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Serviciile sunt necesare pentru buna derulare a activităților relevante în cadrul Campaniei de informare a publicului cu privire la activitățile din cadrul proiectului. Serviciile vor fi elaborate în stricta conformitate cu cerințele organizației și a partenerilor, conform regulilor de identitate vizuală ale Asociației, puse la dispoziția companiei care va fi selectată.

Analiza necesităților organizației au fost stabilite în baza unei cercetări a pieței de informare și publicitate din Republica Moldova. Oferta serviciilor de informare și publicitate va fi alcătuită din următoarele servicii, dar nu se va rezuma doar la acestea:

 

nr. d.r. Denumire Serviciu Specificații tehnice minimale
Servicii de informare, promovare și publicitate media prin intermediul presei scrise Acoperire minimă: regională

Tiraj minim: 1,000 exemplare

Servicii de informare, promovare și publicitate media prin intermediul unui post de radio Acoperire minimă: regională

Audiență minimă: 5,000 ascultători

Servicii de creație, producție, difuzare spot TV prin intermediul unui post de televiziune Acoperire minimă: regională

Audiență minimă: 5,000 telespectatori

 

Termen de prestare/livrare: 31 decembrie 2023 

Asociația The Moldova Project promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.

Denumire Operator economic:

C/F:

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate 

în cadrul proiectului „Venture Women Project”

 

Nr. Crt Produs / serviciu u.m. cantitate preţ unitar (fără TVA) [LEI] valoare totală (fără TVA)

[LEI]

1. Servicii de informare, promovare și publicitate media prin intermediul presei scrise serviciu 1
2. Servicii de informare, promovare și publicitate media prin intermediul unui post de radio serviciu 1
3. Servicii de creație, producție, difuzare spot TV prin intermediul unui post de televiziune serviciu 1
Total cheltuieli (exclusiv T.V.A.)

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile lucrătoare.

Prin transmiterea ofertei financiare, ne asumăm sa respectăm toate specificatiile minime solicitate prin invitația de participare.

 

Data depunerii ofertei financiare:……………………………………….

 

OPERATOR ECONOMIC:

……………………………………………………..(nume si funcție persoană autorizată)

…………………………………………………..(semnătură persoană autorizată)

L.Ș.