Termeni de referință pentru selectarea unei companii/companiilor prestatoare de  servicii de catering 

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei/companiilor ce vor presta servicii de catering, destinate beneficiarilor sus enumerați. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va furniza produse alimentare.

 • Perioada de livrare a bunurilor:

Compania câștigătoare va furniza produsele agreate, în baza unui contract de prestare a serviciilor de catering încheiat, care va avea o perioadă de valabilitate de 2 (doi) ani.

 • Livrabilele în urma furnizării bunurilor:

Serviciile ce urmează a fi procurate conțin următoarele caracteristici:

 • produsele alimentare vor fi solicitate prin transmiterea separată a unor comenzi preventive, în funcție de necesitățile TMP și specificul activităților, unde vor fi specificate denumirea produsului alimentar necesar, cantitatea, termenul de furnizare/livrare. Produsele alimentare vor fi preparate într-un termen cât mai restrâns, până la momentul furnizării/livrării (proaspăt preparate), fără conservanți. Calitatea produselor alimentare furnizate/livrate obligatoriu vor corespunde standardelor de calitate specifice vârstei beneficiarilor activităților derulate de TMP (produse prietenoase copiilor);
 • la momentul furnizării/ livrării, obligatoriu produsele alimentare vor fi ambalate adecvat, accent punându-se pe menținerea lor într-o stare proaspătă pentru o perioadă cât mai îndelungată. Pentru produsele ce se servesc în stare caldă, de a se prevedea împachetarea lor în ambalaj termoizolant.
 • posibilitatea acordării de bonuri coorporative/ vouchere, valoric de 50 lei și 100 lei fiecare, cu ulterioara utilizare a lor de către beneficiarii proiectelor derulate de TMP în unitățile de alimentație publică ale furnizorului;
 • serviciile de livrare a bunurilor.
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autentificată a Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A.;
 • Copia autentificată a certificatului de aviz sanitar valabil și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea produselor alimentare, copiile autentificate ale certificatelor de calitate;
 • Descrierea modalității de furnizare/ livrare a bunurilor solicitate (transport, locație, grafic de lucru, etc.);
 • Experiența în furnizarea produselor alimentare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte). Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Copie autentificată a meniului produselor alimentare preparate de Ofertant./
 • Oferta financiară:
 • Se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită de produse alimentare conform formatului Excel atașat ANEXA servicii de catering. Lista finală a produselor și volumul acestora poate varia, în funcție de specificul activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta  financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (20 puncte);
 • disponibilitatea livrării/furnizării produselor alimentare în cantitățile solicitate (30 puncte);
 • diversitatea meniului (20 puncte);  
 • modul de furnizare a bunurilor (termen, grafic, transport) (30 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 03 aprilie 2023, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru prestarea serviciilor de catering.

   Pentru detalii suplimentare puteți apela numărul de telefon: 068010085

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.