Termeni de referință pentru selectarea companiei prestatoare de servicii de animație pentru copii

 1. Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 1. Scopul concursului:

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei ce va presta servicii de animație pentru copiii din familiile social-vulnerabile din diferite localități din Republica Moldova și pentru copiii familiilor refugiate din Ucraina, în cadrul proiectului anual Winter Project, organizat în perioada 22 decembrie 2023 – 31 decembrie 2023.

 1. Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va acorda servicii de animație pentru copii în mun. Chișinău și raioanele Criuleni, Hîncești, Anenii Noi, Călărași și Cimișlia. Programele desfășurate vor avea loc în diferite locații, cum ar fi case de cultură, școli, licee etc. Programele de divertisment vor fi destinate copiilor vorbitori de limbă română și copiilor vorbitori de limbă rusă.

 1. Perioada de livrare a bunurilor:

Compania câștigătoare va acorda servicii de animație în perioada 22 decembrie 2023 – 31 decembrie 2023, timp de 10 (zece) zile, în mun. Chișinău și raioanele Criuleni, Hîncești, Anenii Noi, Călărași și Cimișlia. Serviciile de animație vor fi desfășurate zilnic, pe parcursul a 1-2 ore, în prima jumătate a zilei.

Livrabilele în urma prestării serviciilor:

 • Servicii de animație pentru grupuri care cuprind de la 40 până la 85 de copii (numărul de copii va fi precizat de Asociație în dependență de locație).
 • Punerea la dispoziție a animatorilor vorbitori de limbă română și vorbitori de limbă rusă.
 • Serviciile vor fi solicitate prin transmiterea comenzilor preventive separate, în funcție de necesitățile TMP, unde vor fi specificate numărul de copii, locul desfășurării activității, ora, limba vorbită de grupul de copii.
 • Serviciile animatorilor urmează să fie prestate în Chișinău și raioanele Criuleni, Hîncești, Anenii Noi, Călărași și Cimișlia, în perioada 22 decembrie 2023 – 31 decembrie 2023, în fiecare zi, în prima jumătate a zilei.
 1. Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Descrierea modalității de furnizare/livrare a serviciilor solicitate (durata programului, tematica, tipul de animatori etc.);
 • Experiența în prestarea serviciilor similare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte);
 • Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată;
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 1. Oferta financiară:
 • Se va prezenta prețul pentru 1 oră de program de animație, numărul de animatori implicați, precum și prețul pentru cheltuielile de transport (dacă există) conform formatului Excel atașat (Annex_1). Lista finală a serviciilor poate varia, în funcție de specificul programelor și a activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 1. Evaluarea şi compararea ofertelor primite:

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare:
 • reputația și experiența ofertantului (20 puncte);
 • disponibilitatea prestării în termen, conform programului prestabilit și în localitățile solicitate a serviciilor de animație (30 puncte);
 • modul de furnizare (termen, grafic, transport, etc.) (20 puncte);
 • corespunderea caracteristicilor serviciilor ofertate cu descrierea acestor servicii în termenii de referință (30 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 1. Termen limită de aplicare:18 decembrie 2023, ora 18:00.
 2. Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru prestarea serviciilor de animație.

Pentru detalii suplimentare:

 1. puteți apela numărul de telefon: 078525125 – Iustina.

TMP promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.