Termeni de referință pentru selectarea unei companii prestatoare de servicii de audit

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei ce va realiza auditul situațiilor financiare aferent anului de gestiune 2023.  

 • Obiectul concursului public: Compania selectată va efectua auditul financiar al TMP aferent anului de gestiune 2023. 
 • Perioada de prestare a serviciului de auditare financiară: 

Compania de audit selectată va efectua auditul financiar anual al TMP pentru anul de gestiune 2023, în perioada aprilie-mai 2024. Serviciile de audit financiar vor fi prestate în corespundere cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea Republicii Moldova nr. 271 din 15.12.2017, privind auditul situațiilor financiare;
 • Standardele Internaționale de Audit (ISA)

Livrabilele în urma prestării serviciului:

Finalitatea serviciului de audit financiar prestat, va fi constituit din:

 1. Raportul de audit independent – opinia echipei de audit în limba română și limba engleză;
 2. Situațiile financiare întocmite de TMP și acceptate de echipa de audit în limba română și limba engleză, care vor conține:
  • bilanțul contabil pentru anul 2023; 
  • situația de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului precedent de gestiune al anului 2023;
  • situația modificărilor surselor de finanțare pentru exercițiul financiar al anului 2023;
  • situația privind sursele de finanțare încasate și plățile efectuate pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
  • note la situațiile financiare, care vor include un sumar al politicilor contabile
   semnificative și informația privind proiectele implementate anual de Asociație,
   unde vor fi reflectate, rezumativ, alocarea şi utilizarea resurselor financiare pentru
   fiecare proiect derulat pe parcursul anului precedent de gestiune;
 3. Demers către Managementul TMP, care va conține:  
  •  punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor;  
  • lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul constatării acestor fapte;
  • recomandările de audit pentru înlăturarea neconformităților identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);  
  • concluziile de audit referitor la acțiunile întreprinse de TMP, pentru implementarea
   recomandărilor de audit precedente (completarea de către auditor a Registrului rezultatelor acțiunilor corective ale TMP);
  • răspunsul/comentariile managementului TMP aferente neconformităților identificate.
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autentificată a Licenței pentru practicarea activității de audit;
 • Experiența similar în auditarea organizațiilor necomerciale, cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani și a datelor lor de contact. 

Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă faptul că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată.

 • CV-ul actualizat al echipei care va fi implicată la procesul de auditare a situațiillor financiare ale TMP;
 • Copia autentificată a Certificatului de calificare a Auditorului, responsabil de procesul de auditare financiară a TMP; 
 • Perioada și termenul limită propus pentru efectuarea auditului și raportarea finală; 
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Oferta financiară:
 • Oferta financiară cu indicarea prețului final în MDL, inclusiv T.V.A.;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv T.V.A.;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. 
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (30 puncte);
 • experiența anterioară în domeniul auditării organizațiilor necomerciale (20 puncte);
 • calificarea echipei de audit (30 puncte);  
 • termenii temporali propuși pentru prestarea serviciilor de auditare financiară și de prezentare finală a documentelor rezultative (20 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 
 • Concluzia evaluării ofertelor participante:

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 10 octombrie  2023, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta (compania participantă), pentru prestarea serviciilor de audit financiar.

   Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon 068388600

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.