Termeni de referință pentru selectarea unei companii/companiilor furnizor/oare de jucării și a jocurilor interactive și educaționale

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei/companiilor ce va furniza jucării și jocuri interactive și educaționale, destinate beneficiarilor sus enumerați. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va furniza jucării și jocuri interactive și educaționale.

 • Perioada de livrare a bunurilor:

Compania câștigătoare va furniza produsele agreate, în baza unui contract de furnizare a bunurilor încheiat, care va avea o perioadă de valabilitate de 2 (doi) ani.

 • Livrabilele în urma furnizării bunurilor:

Pachetul de bunuri care urmează a fi procurate conțin următoarele caracteristici:

 • Bunurile vor fi solicitate prin transmiterea separată a comenzilor preventive, în funcție de necesitățile TMP, unde vor fi specificate denumirea produsului necesar, cantitatea, termenul de furnizare/livrare.;
 • Serviciile de livrare a bunurilor.
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autentificată a Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A.;
 • Descrierea modalității de furnizare/ livrare a bunurilor solicitate (transport, locație, grafic de lucru, etc.);
 • Experiența în furnizarea produselor similare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimm 2 contacte). Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită jucării și jocuri interactive și educaționale conform formatului Excel atașat ANEXA_produse educativ-distractive, cât și posibilitatea substituirii unor poziții cu un joc interactiv sau educațional similar. Lista finală a produselor și volumul acestora poate varia, în funcție de specificul activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite  obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta  financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (25 puncte);
 • disponibilitatea livrării/furnizării jucăriilor și jocurilor interactive și educaționale în cantitățile solicitate (45 puncte);
 • modul de furnizare a bunurilor (termen, grafic, transport) (30 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 31 martie 2023, ora 18:00.
 •  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru furnizarea jucăriilor și a jocurilor interactive și educaționale.

    Pentru detalii suplimentare puteți apela numărul de telefon: 068010085

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.