Termeni de referință pentru selectarea unei companii furnizoare de produse petroliere 

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru Selectarea companiei ce va furniza produse petroliere – Motorină, necesare pentru realizarea activităților TMP în diferite localități ale Republicii Moldova. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va furniza produse petroliere – Motorină, la stațiile de alimentare cu carburanți, în baza cardurilor de combustibil emise de furnizor.

Specificarea tehnică a produselor petroliere solicitate: Motorină, vara–iarna; Punct de inflamabilitate: min. 550 C; Densitate la 200 C: max. 860,0 kg/m3; Viscozitate la 400 C: 2,00 – 4,50 mm2/s.

 • Perioada de livrare a bunurilor:

Compania câștigătoare va furniza produsele solicitate pe parcursul a doi ani de zile, în baza unui contract de furnizare a bunurilor încheiat, care va avea o perioadă de valabilitate de 2 (doi) ani.

 • Livrabilele în urma furnizării produselor petroliere:
 • Bonul fiscal la fiecare alimentare;
 • Cardurile utilizate pentru alimentarea cu combustibil;
 • Factură fiscală lunară;
 • Produsele vor fi solicitate la stațiile de alimentare, în funcție de necesitățile TMP.
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autentificată a Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A.;
 • Copia autentificată a certificatelor de conformitate emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea produselor petroliere, copiile autentificate ale certificatelor de calitate;
 • Lista autentificată a stațiilor de alimentare cu combustibil de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, indicând locația exactă a stației (adresa) și localitatea (eventual km și denumirea traseului);
 • Experiența în furnizarea produselor alimentare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minim 2 contacte). Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul unitar pentru produsele petroliere din gama Motorină, prețul de comercializare din ziua depunerii ofertei comerciale, cu aplicarea discountului suplimentar, conform formatului Excel atașat Anexa_produse petroliere . Lista finală a produselor și volumul acestora poate varia, în funcție de specificul activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv T.V.A.;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta  financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minim 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (25 puncte);
 • disponibilitatea livrării/furnizării produselor alimentare în cantitățile solicitate (deținerea stocurilor) (35 puncte);
 • disponibilitatea ofertantului de a furniza produsul petrolier solicitat la diferite locații ale stațiilor de alimentare cu combustibil, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova (cât mai multe stații de alimentare) (40 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. O pondere determinată în calcul va avea mărimea reducerilor oferite în dependență de cantitățile procurate lunar. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 21 aprilie 2023, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected], cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru achiziția produselor petroliere.

    Pentru detalii suplimentare puteți apela numărul de telefon: 068010085

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.