Termeni de referință pentru locațiunea unei unități de transport 

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea locatorului unei unități de transport.

 • Obiectul concursului public:

Locatorul va acorda o unitățe de transport, tip microbus, pentru utilizare temporară.

 • Perioada de locațiune:

Locatorul câștigător va acorda unitatea de transport în folosință, în baza unui contract de locațiune, pentru perioada iunie 2023 – februarie 2024, 9 luni. 

Livrabilele în urma prestării serviciului de locațiune:

Locațiune ce urmează a fi prestată va conține următoarele caracteristici:

 • Serviciile de transportare a echipei mobile TMP, vor fi solicitate zilnic, în intervalul orar 08:00-20:00, prin transmiterea preventivă a itinerearului și destinației finale, în funcție de activitățile planificate în teritoriu de TMP, unde se vor specifica, ora, locația îmbarcării, destinația, nr. de pasageri;
 • Serviciul de locațiune a unității de transport, va fi dat în folosință, șoferului delegat de TMP;
 • Locațiunea unității de transport va include neapărat și starea de funcționare a ei, fără menajamente, pe întreaga perioadă;
 • Lunar se va prezenta actul de primire-predare a serviciilor, pentru ulterioara achitare a locațiunii.
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre ofertant, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare,  datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Tipul unității de transport, marca, modelul, anul de fabricație;
 • Unitatea de transport trebuie să fie dotată cu minimum 6 șase locuri destinate pasagerilor și spațiu suficient de transportare zilnică a bunurilor /materialelor destinate beneficiarilor activităților desfășurate de TMP ( portbagaj);
 • Copia autentificată a Certificatului de înmatriculare a unității de transport;
 • Copia autentificată a confirmării reviziei tehnice anuale a unității de transport;
 • Copia autentificată a Certificatului asigurării de răspundere civilă auto, minimum;
 • Prin depunerea dosarului, ofertantul acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. 
 • Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți anteriori constituie un avantaj.
 • Oferta financiară:
 • Se va prezenta prețul total lunar, pentru locațiunea unității de transport, inclusiv chelutielile de mentenanță a microbusului. Itinerariile  zilnice ale unității de transport acordate în locațiune, poate varia, în funcție de specificul programelor și a activităților implementate de TMP, deplasările se vor realiza cu preponderență în zona Centru a republicii Moldova (mun. Chișinău, r. Criuleni, r. Anenii -Noi, r. Călărași, r. Hîncești, r. Cimișlia);
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant.;
 • Oferta financiară va fi prezentată în formă liberă, unde vor fi reflectate obligatoriu, condiâiile solicitate;
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • indicațiile de bord ale kilometrajului parcurs (20 puncte);
 • caracteristicile și tipul unității de transport ofertate (30 puncte);
 • satarea exterioară și interioară a automobilului, cu prezentarea pozelor (30 puncte); 
 • disponibilitatea parcării pe timp de noapte a unității de transport, pe teriotriul orașului Chișinău (20 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul lunar ofertat de către  participant trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 31 mai 2023, ora 18:00.
 • Setul de acte poate fi depus fizic la sediul Asociației Obștești „THE MOLDOVA PROJECT”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Tighina, 50, of. 6, sau va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea participantului”, pentru locatiunea unității de transport.

   Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon: 068010085.

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate persoanele fizice sau juridice calificate sunt încurajate să aplice.