TERMEN EXTINS! Selectarea unei furnizor/furnizori de produse alimentare, prin intermediul certificatelor (voucherelor) valorice 

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei/companiilor ce vor furniza produse alimentare,  destinate beneficiarilor sus enumerați, prin intermediul certificatelor (voucherelor) valorice 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va furniza inițial certificate valorice (vouchere), care vor putea fi valorificate ulterior prin furnizarea produselor alimentare către beneficiarii proiectelor derulate de TMP. 

 • Perioada de livrare a bunurilor:

Compania câștigătoare va furniza vouchere cu valoarea nominală de 200 MDL, 500 MDL și 1000 MDL, în baza unui contract de furnizare a bunurilor, încheiat pentru un termen de un an de zile. Voucherele furnizate vor fi distribuite beneficiarilor proiectelor implementate de TMP, care ulterior le vor valorifica prin achiziționarea, de către ei, strict a produselor alimentare. Nu se permite furnizarea către beneficiari a produselor de tutungerie, alcoolice, de igienă corporală și igienă casnică, de contracepție, a băuturilor carbogazoase și a obiectelor de gospodărie. 

 • Livrabilele în urma furnizării bunurilor:

Bunurile care urmează a fi procurate conțin următoarele caracteristici:

 • Certificate (vouchere), cu valoare nominală de 200,0 MDL (două sute MDL, 00 bani), 500,00 MDL (cinci sute MDL, 00 bani) și 1 000,00 MDL (una mie MDL, 00 bani) vor fi solicitate de către TMP, prin transmiterea separată a comenzilor/loturilor preventive, în funcție de activitățile implementate de TMP, unde vor fi specificate cantitatea de vouchere necesare, valoarea lor nominală, termenul de furnizare/livrare. Termenul de valabilitate a certificatelor valorice procurate va fi de 90 zile (trei luni);
 • Serviciile de livrare a voucherelor;
 • Raport lunar referitor la valorificarea, de către beneficiar, a voucherelor furnizate.
 1. Cerințele referitor la certificatele valorice (vouchere) solicitate:
 • Indicarea valorii nominale a voucherului, de 200,00 MDL (doua sute MDL, 00 bani), 500,00  MDL (cinci sute MDL, 00 bani) și 1 000,00 MDL (una mie MDL, 00 bani);
 • Pe certificatul valoric (voucher) va fi aplicat un element de securizare, cum ar fi număr de serie sau QR cod etc., ulterior fiind posibilă prezentarea unui raport lunar referitor la utilizarea voucherelor de către beneficiarii finali;
 • Certificatul valoric (voucherul) va putea fi valorificat într-un punct comercial al unei rețele de magazine, amplasat în diferite localități, localizate în arealul raioanele Anenii Noi, Călărași, Cimișlia, Criuleni, Hîncești și municipiul Chișinău;
 • Se interzice furnizarea către beneficiari a produselor de tutungerie, alcoolice, de igienă corporală și igienă casnică, de contracepție, a băuturilor carbogazoase și a obiectelor de gospodărie, în baza certificatelor valorice; 
 • Nu se va accepta schimbul voucherelor contra mijloacelor bănești în numerar;
 • La returnarea produselor achiziționate în baza certificatului valoric (voucher) este interzisă acordarea în schimb a numerarului. Returnarea produselor, va acorda beneficiarului de voucher, dreptul de a recepționa în schimb produse în aceeași valoare;
 • La procurarea mărfurilor în valoare mai mare decât valoarea nominală indicată în voucher, diferența va fi achitată, sub formă monetară, de către beneficiar;
 • În cazul deteriorării certificatului valoric (voucherului), acesta se va restabilit gratuit;
 • Certificatul valoric (voucher) va avea un termen de valabilitate de maximum 3 luni de zile din momentul emiterii lui (acest aspect se va negocia la momentul încheierii contractului);
 • Materialul din care se vor confecționa certificatele valorice, dimensiunile, culorile, logourile ce vor fi aplicate, la fel se vor stabili la etapa de negociere și semnare a viitorului contract de vânzare – cumpărare;
 • Certificatele valorice nevalorificate nu vor fi achitate (în cazuri de furt, pierdere etc.).
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Specificațiile voucherului (modalitatea de evidentă sau identificare (serie număr, QR cod, etc.), măsurile de protecție, termenul de valabilitate, condițiile de utilizare ș.a.);
 • Confirmare a disponibilității de prezentare, la necesitate, a raportului de evidență privind utilizarea voucherelor de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate);
 • Locațiile magazinelor unde pot fi utilizate certificatele valorice. Se vor specifica numai punctele comerciale situate în localitățile aparținând raioanelor Anenii Noi, Călărași, Cimișlia, Criuleni, Hîncești și municipiul Chișinău;
 • Copia autentificată a machetelor certificatelor valorice, cu inserarea elementelor de siguranță, a valorii monetare ale lor, alte detalii relevante;
 • Experiența în furnizarea produselor alimentare prin certificate valorice, cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv a datelor de contact (minimum 2 contacte). Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită de produse alimentare conform Anexei, care va facilita evaluarea financiară și selectarea Companiei câștigătoare a prezentului concurs;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite  obligatoriu în MDL, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul Anexat;
 • Oferta  financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (30 puncte);
 • respectarea cerințelor referitor la certificatele valorice (vouchere) solicitate în conformitate cu cele specificate la pct. 6 (40 puncte);
 • lista punctelor de comercializare situate în aria de desfășurare a activităților TMP (30 puncte);

 Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 20 iunie 2023, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru achiziția certificatelor valorice pentru produse alimentare.

   Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon: 068010085.

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.