Termeni de referință pentru selectarea unei companii prestatoare a serviciilor de organizare a atelierelor demonstrativ – educative 

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei ce va presta servicii de organizare a atelierelor demonstrative – educative cu specific gastronomic, destinate beneficiarilor sus enumerați. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va organiza ateliere educative-distractive cu specific gastronomic, initial în 12 locații situate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Călărași, Cimișlia, Criuleni și Hîncești.

 • Perioada de prestare a serviciilor:

Compania câștigătoare va organiza atelierele educativ-distractive cu specific gastronomic, inițial pe parcursul lunilor mai-iunie curent, ulterior cu posibilitatea majorării numărului de ateliere organizate și a extinderii arealului de prestare a serviciilor. Contractul de prestare a serviciilor  urmează a fi încheiat pentru o perioadă de 2 (doi) ani de zile.

 • Livrabilele în urma furnizării serviciilor:

Serviciile ce urmează a fi procurate conțin următoarele caracteristici:

 •  Atelierele gastronomice ce urmează a fi organizate, se vor desfășura în locațiile din regiunea Centru a Republicii Moldova, care vor fi coordonate în prealabil, prin transmiterea separată a unor comenzi preventive, în funcție de activitățile planificate și derulate de TMP.
 •  Fiecare ateleier gastronomic ce urmează a fi organizat, va conține neapărat demonstrarea modalității de preparare a 3 tipuri de produse culinare: felul întîi, felul doi și desert;
 •  Rețetele culinare vor fi diverse, incluzând obligatoriu și rețete tradiționale naționale și ucrainești. Tipurile de rețete ce urmează a fi demonstrate modul de preparare, va fi coordonat în prealabil organizării atelierului cu reprezentanții TMP, în funcție de activitățile planificate spre implementare de către TMP și beneficiarii finali ai proiectelor implementate;
 •  Prestatorul de servicii, obligatoriu va dispune de posibilități de deplasare în locațiile planificate pentru derularea atelierelor gastronomice;
 •  Prestatorul serviciilor de organizare a atelierelor gastronomice, va pune la dispoziția participanților toate ustensilele necesare și proodusele alimentare utilizate la prepararea bucatelor; (vase pentru preparare, aragaz/ cuptor portabil, veselă pentru servit alimentele preparate, etc.);
 •  La fiecare atelier gastronomic, numărul de participanți estimativi vor fi între 40-120 copii și adulți. Numărul exact de participanți/beneficiari finali ai atelierelor culinare demonstrative va fi precizat în prealabil;
 •  Calitatea produselor culinare preparate în cadrul atelierelor obligatoriu vor corespunde standardelor de calitate specifice vârstei beneficiarilor activităților derulate de TMP (produse prietenoase copiilor);
 • la momentul servirii produselor culinare preparate, obligatoriu aceste produse vor fi ambalate adecvat, accent punându-se pe menținerea lor într-o stare proaspătă pentru o perioadă cât mai îndelungată, ele fiind destinate în mare parte copiilor. Pentru produsele ce se servesc în stare caldă, de a se prevedea servirea lor în condiții de siguranță.
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autentificată a certificatului de aviz sanitar valabil și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea produselor alimentare, copiile autentificate ale certificatelor de calitate;
 • Descrierea modalității de prestare a serviciilor ( a se propune un program orientativ a unui atelier gastronomic demonstrativ, unde se va descrie rețetele culinare ce urmează a fi preparate, produsele alimentare utilizate la prepararea lor, modalitatea de preparare și servire, ustensilele necesare preparării produselor culinare. Orientativ acest program va fi destinat unui public de 120 copii și adulți, inclusiv și ucraineni, și se va organiza în localitatea Sipoteni, r. Călărași);
 • Lista personalului angajat și descrierea succintă a calității lor în cadrul echipei de organizare a atelierelor gastronomice demonstrative; 
 • Experiența în organizarea evenimentelor asemănătoare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte). Se vor anexa cel mult 3 imagini (poze) de la diferite evenimentele anterior organizate. Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Copie autentificată a meniului rețetelor de bucate ce urmează a fi demonstrată prepararea lor (minimum pentru 12 evenimente, varietatea rețetelor, iar meniul pentru fiecare atelier va conține obligatoriu preparare de bucate pentru felul I, felul II și desert. Se vor include neapărat în meniu și rețete autentice naționale și ucrainești.
 • Oferta financiară:
 • Se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită de produse alimentare conform formatului Excel atașat ANEXA. Lista finală a atelierelor gastronomice demonstrative poate varia, în funcție de specificul activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (20 puncte);
 • varietatea rețetelor culinare incluse în meniu, inclusiv a celor autentice tradiționale naționale și ucrainești (20 puncte);
 • modalitatea de prestare a serviciilor de organizare a unui atelier gastronomic demonstrativ (30 puncte);  
 • modul de prestare a serviciilor (termen, grafic, transport, ustensilele și produsele alimentare necesare) (30 puncte);

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 17 mai 2023, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă:[email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru prestarea serviciilor de organizare a atelierelor demonstrative-educative.

   Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon: 068010085

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.