Termeni de referință pentru selectarea antreprenorului ce va efectua lucrări de reparație curentă

 1. Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 1. Scopul concursului:

TMP anunță concurs public pentru selectarea antreprenorului care va efectua lucrări de reparție curentă a Centrului multifuncțional și de agrement din localitatea Jevreni, raionul Criuleni

 1. Obiectul concursului public:

Compania selectată va efectua lucrări de reparație.

 1. Perioada de efectuare a lucrărilor:

Antreprenorul selectat va realiza lucrările de reparație curentă a Centrului multifunctional și de agreement în decurs de 40 zile, din momentul aprobării viitorului contract de antrepriză.

 1. Livrabilele în urma efectuării lucrărilor de reparație:

Lucrările de reparație ce urmează a fi efectuate vor corespunde următoarelor cerințe:

 1. realizate în termenul agreat;
 2. calitate înaltă a lucrărilor de reparație efectuate;
 3. utilizarea materialelor de construcție conforme și calitative;
 4. viciile ascunse vor fi lichidate din contul antreprenorului selectat;
 5. garanția pentru calitatea lucrărilor de reparație va fi acordată pentru un termen de minim 5 ani.
 1. Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Descrierea modalității de efectuare a lucrărilor de reparație (transport, furnizorul de materiale de construcție, grafic de lucru);
 • Experiența în domeniul efectuării lucrărilor de reparație prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 3 contacte); 
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj;
 • Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar;
 • Lista mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic de stat;
 • Copia autentificată a contractului cu un laborator acreditat;
 • Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; 
 • Copiiile autentificate ale certificatelor de atestare tehnico –profesională a specialiștilor în domeniul construcțiilor;
 • Copia autentificată a manualului calității actualizat;
 • Garanția pentru calitatea lucrărilor executate de minimum 5 ani de zile;
 • Documentația de deviz (formularele 7, 3,5,) semnate și parafate în modul corespunzător;
 • Confirmarea prin Extras de cont bancar referitor la existența surselor financiare necesare demarării și executării lucrărilor, minim 50% din valoarea devizului de cheltuieli;
 • Prin depunerea dosarului, antreprenorul ofertant acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată. 
 1. Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul pe poziție și suma totală a devizului de cheltuieli, pentru Lista cu volumele de lucrări conform anexei nr.1).;
 •  Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. 
 • Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu documentația de deviz (formularele 7,3,5,);
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 1. Evaluarea şi compararea ofertelor primite:

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • întrunirea criteriilor stabilite în cap. 5 (20 puncte); 
 • reputația și experiența ofertantului (20 puncte);
 • disponibilitatea resurselor financiare necesare demarării și executării lucrărilor, minim 50% din valarea devizului de cheltuieli ( 20 puncte);
 • disponibilitatea efectuării lucrărilor de reparație în termenul agreat (termen, grafic, transport) (20 puncte);
 • calitatea materialelor de construcție utilizate și a personalului antrenat (20 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

TMP își rezervă dreptul de a verifica fizic calitatea materialelor de construcție utilizate. 

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 1. Termen limită de aplicare:10 mai 2023, ora 18:00.
 2. Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected], cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă a Centrului multifuncțional și de agrement din localitatea Jevreni, raionul Criuleni.

    Pentru detalii suplimentare puteți apela numărul de telefon: 068010085

TMP promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.

Anexa nr. 1

Lista cu volumele  de lucrări

necesare efectuării lucrărilor de reparație

a Centrului mulifuncțional și de agreement din localitatea Jevreni, raionul Criuleni

crt.crt. simbol normeşi cod resurse denumire lucrări unitateade masură volum
1 2 3 4 5
1. Lucrări de reparație
1.1. Tavan
1 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate “Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă m2 67,990
1.2. Pereți
2 RpCG29D1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din spargeri pentru creeri de goluri în zidărie, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 3,360
3 RCsU02A Buiandrugi din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor kg 68,020
4 CD70A Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu  prepararea  manuală a mortarului M-50, înalțimea etajului până la 4m m3 3,630
5 RpCJ35AKman=0,5 Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavaneCoeficientul manoperei=0,500Coeficientul pentru materiale=0,500Coeficientul utilajului=0,500 m2 101,560
6 CN53A Prelucrarea suprafețelor interioare a pereților cu soluție anti-mucegai m2 101,560
7 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane m2 18,140
8 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț într-un strat, la pereți interiori m2 119,700
9 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. m2 119,700
10 CF51B K=5 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus  pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)Coeficientul manoperei=0,500Coeficientul pentru materiale=0,500Coeficientul utilajului=0,500 m2 101,520
11 CF17C Diverse lucrări – strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 119,700
12 RpCJ06B Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleții drepți, între 15 – 25 cm lățime m 36,180
13 CK18C Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu m 36,180
14 CF61A Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane m2 7,320
15 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos “Eurofin”, grosime 1,0 mm pe suprafețele  pereților, coloanelor și  tavanelor m2 127,020
16 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 127,020
17 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă lavabilă,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul) m2 127,020
1.3. Pardosele
18 RpCK41A Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândură, dulapi, etc m2 34,600
19 RpCK07B Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip m3 3,460
20 CC03C Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci kg 69,200
21 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp m2 34,600
22 CG56A Șapă din amestec de autonivelare „Nivelir”: grosime 10mm.Material mărunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformație, cârpe, martori)=1,005 m2 67,990
23 CG36A Pardoseli din plăci laminat Clasa 33, gr. 12 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (Polistiren 3mm gr.) pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, în incăperi mai mare de 16 mp, (Culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul). Materiale mărunte (cuie)=1,010 m2 67,990
1.4. Tâmplărie
24 RpCO56A Demontări: tâmplărie din PVC (uși) m2 2,020
25 CK25A Uși confecționate din profiluri din mase plastice  inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înalțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (existența) m2 2,020
26 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice m 8,360
1.5. Diverse
27 TrB05A2-6 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 60 m t 6,500
28 TsH92A Incărcarea în auto gunoi t 6,500
29 TsI50A9 Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 9 km t 6,500
2. Electricitate
30 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile buc 4,000
31 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3×2,5 mmpMateriale mărunte (cleme, papuci, sârmî, bandă izol.) din val.mat.explicitate=1,050 m 6,000
32 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3×1,5 mmpMateriale mărunte (cleme, papuci, sârmă, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 m 60,000
33 RpEA02A1 Montarea tubului izolant din policlorură de vinil neplastifiată de protecție etans tip IPE-PVC sau PEL lăcuit, având diametrul până la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. Pentru montarea tuburilor îngropate (Gofră)Materiale mărunte (sârmă, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 m 66,000
34 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  (LED pentru tavan Armstrong)Materiale mărunte (bandă izol., dibluri, etc.)=1,040 buc 8,000
35 RpEE01A Montarea înterupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu buc 2,000
36 RpEE03A Montarea prizelor bipolare, construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 8,000