Termeni de referință pentru selectarea companiei furnizoare de lemne de foc 

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului:

TMP anunță concurs public pentru selectarea companiei ce va furniza lemne pentru foc pentru familiile social-vulnerabile din diferite localități din Republica Moldova și pentru refugiații din Ucraina, pentru perioada rece 2023-2024.

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va livra lemne pentru foc în raioanele Călărași, Anenii Noi, Cimișlia, Hâncești, Criuleni, la locul de reședință/domiciliu a familiilor beneficiare TMP și/sau refugiaților ucraineni.

 1. Perioada de livrare a bunurilor:

Compania câștigătoare va furniza lemne pentru foc până la începutul sezonului rece, în baza unui contract de furnizare a bunurilor, care va avea o valabilitate de 1 (un) an. 

Livrabilele în urma furnizării bunurilor:

 • Lemne de foc specii tari (ulm, frasin, stejar, salcâm). Unitatea de măsură este metru ster. Cantitatea totală orientativă este de 200 metri steri. 
 • Produsele vor fi solicitate prin transmiterea comenzilor preventive separate, în funcție de necesitățile TMP, unde vor fi specificate cantitatea, termenul de furnizare/livrare, locul livrării lemnelor.
 • Serviciile de livrare a lemnelor pentru foc în raioanele Călărași, Anenii Noi, Cimișlia, Hâncești, Criuleni.
 • Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Descrierea modalității de furnizare/livrare a bunurilor solicitate;
 • Experiența în furnizarea bunurilor similare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte);
 • Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată;
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 • Oferta financiară:
 • Se va prezenta prețul unitar pentru un metru ster de lemne conform Annex_1_ToR-lemne-pentru-foc.-xlsx. Lista finală a bunurilor și cantităților acestora poate varia, în funcție de specificul programelor și a activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite:

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare:
 • reputația și experiența ofertantului (20 puncte);
 • disponibilitatea livrării/furnizării, în termen a lemnelor pentru foc (30 puncte);
 • modul de furnizare (grafic, transport, etc) (20 puncte);
 • corespunderea caracteristicilor bunului ofertat cu descrierea bunului solicitat (30 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare:  15 octombrie 2023, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru livrarea lemnelor pentru foc.

   Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon: 069398749 – Nicolae.

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.