Termeni de referință pentru selectarea furnizorului/ furnizorilor de articole de vestimentație

 1. Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 1. Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru selectarea furnizorului/ furnizorilor articolelor de vestimentație.

 1. Obiectul concursului public:

Furnizorul/ furnizorii vor livra articole de vestimentație, inclusiv pe ele de a fi imprimate diverse logouri

 1. Perioada de livrare a bunurilor:

Furnizorul/ furnizorii va/vor livra bunurile agreate, în baza unui contract de vânzare – cumpărare a bunurilor încheiat, care va avea o perioadă de valabilitate de 2 (doi) ani.

 1. Livrabilele în urma furnizării bunurilor:

Bunurile ce urmează a fi procurate vor conține următoarele caracteristici:

 1. Articolele de vestimentație vor fi solicitate prin transmiterea separată a comenzilor preventive, în funcție de necesitățile TMP, unde vor fi specificate tipul, mărimile, cantitatea, termenul de furnizare/livrare.
 1. Pe articolele de vestimentație vor fi imprimate diverse logouri, anunțate preventiv de reprezentanții TMP.
 1. serviciile și termenul de livrare a bunurilor solicitate.
 1. Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Descrierea modalității de furnizare/ livrare a bunurilor ce vor fi solicitate (transport, locație, grafic de lucru, etc.);
 • Experiența în furnizarea bunurilor similare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte);
 • Copia/copiile autentificată/te a Certificatului de conformitate pentru bunurile solicitate;
 • Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată.
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese  (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Recomandarea/Recomandările din partea unui sau câtorva clienți constituie un avantaj.
 1. Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită de produse conform formatului Excel atașat ANEXA. Lista finală a bunurilor și volumul acestora poate varia, în funcție de specificul activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant.
 • Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 1. Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare:
 • reputația și experiența ofertantului (20 puncte);
 • disponibilitatea livrării/furnizării bunurilor cu imprimeu printat (30 puncte);
 • disponibilitatea realizării comenzilor/ previzualizării bunurilor și a caracteristicilor acestuia prin intermendiul magazinului on-line (a se indica linkul de acces) (20 puncte);
 • modul de furnizare a bunurilor (termen, grafic, transport) (30 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

TMP își rezervă dreptul de a verifica fizic calitatea bunurilor ofertate.

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 1. Termen limită de aplicare: 26 mai 2023, ora 18:00.
 2. Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru furnizarea  electrocasnicelor.

Pentru detalii suplimentare: puteți apela numărul de telefon: 068010085

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.