Termeni de referință pentru selectarea unei companii furnizoare de materiale promoționale în cadrul proiectului „Venture Women Project”

“THE MOLDOVA PROJECT” AO, c/f: 1020620001877, adresa juridică: mun. Chișinău, str.Puskin, nr.33/1, ap.12, Republica Moldova, telefon: +373, poștă electronică: [email protected], în calitate de Beneficiar al finanțării, reprezentată legal prin doamna Victoria MOROZOV, Administrator, în baza contractului de finanțare semnat pentru implementarea proiectului „Venture Women Project” , proiect finanțat de „Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară” cu suportul tehnic/in parteneriat cu „UN WOMEN”, solicită oferte de preț pentru achiziția de pachet materiale pentru campaniile de informare

 • Prezentarea generală a Asociației 

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 1. Scopul achiziției: 

Asociația Obștească ”The Moldova Project” anunță derularea achiziției publice pentru Selectarea companiei  ce va furniza un pachet de produse necesare desfășurării campaniei de informare și evenimentelor de training, în cadrul proiectului „Venture Women Project”. 

 • Obiectul concursului public:

Compania câștigătoare va furniza materiale informative și de promovare.

 • Perioada de livrare a bunurilor:

Se va încheia un contract de furnizare, cu un singur operator economic. Contractul va fi semnat pentru perioada de 2 ani. Beneficiarul va plasa comenzile sale către ofertanții selectați în funcție de proiectele și activitățile implementate. 

Specificațiile tehnice pentru prima comandă sunt indicate în prezentul anunț, iar această comandă trebuie să fie livrată până la 30 aprilie 2023. Comenzile ulteriore vor fi expediate pe parcursul perioadei de 2 ani în funcție de necesitățile curente. 

 • Livrabilele în urma furnizării bunurilor:

Pachetul de bunuri care urmează să fie achiziționate conțin următoarele caracteristici:

 1. 2000 seturi(pachete) materiale pentru campaniile de informare, formate din: pix plastic/metalic personalizat, flyer A5, sacosa panza/hartie personalizata.
 2. 200 seturi(pachete) materiale pentru evenimentele de training, formate din: pix plastic/metalic personalizat, stick de memorie USB personalizat, bloc notes personalizate, suport de curs adaptat și personalizat, sacosa panza/hartie personalizata.
 3. Serviciile de livrare a bunurilor.
 • Oferta de participare la achiziție:

Dosarul aplicantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Descrierea modalității de furnizare/ livrare a produselor solicitate (transport, locație, grafic de lucru, etc.);
 • Declaraţia privind existența/inexistența unui conflict de interese (în cazul în care este stabilită o asemenea situație, documentul se va completa în formă liberă);
 • Oferta financiară:
 • se va prezenta prețul unitar pentru o listă prestabilită de produse conform specificațiilor tehnice. 
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite  obligatoriu în Lei MD, inclusiv TVA; Ofertanții vor indica posibilitate de prestare a serviciilor și livrare a bunurilor cu aplicarea scutirii de TVA (cota 0);
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. 
 • Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat;
 • Oferta  financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 1. Evaluarea şi compararea ofertelor primite: În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:
 • Etapa I ”Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II ”Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Membrii Comisiei de Achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • reputația și experiența ofertantului (25 puncte);
 • disponibilitatea livrării/furnizării produselor conform specificațiilor tehnice solicitate (45 puncte);
 • modul de furnizare a bunurilor către regiunile aferente proiectului (termen, grafic, transport) (30 puncte).
 • Etapa III ”Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapa ofertele vor trebui să acumuleze minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț calitate. 

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării ofertelor depuse, TMP, va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentului concurs.

Termen limită de primire oferte: 10.03.2023 ora 23:59

Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected], cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante” pentru achiziția  materialelor de informare și publicitate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

 • PREVEDERI GENERALE

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.      

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în specificațiile tehnice va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

NOTA: Specificațiile tehnice sunt minimale și obligatorii, iar specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Descrierea proiectului

Prezenta procedură de achiziție este demarată în contextul implementării proiectului „Venture Women Project”.

ASOCIAŢIA “THE MOLDOVA PROJECT” în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ASOCIAȚIA DE VOLUNTARIAT INTERNAȚIONAL ȘI ASOCIAȚIA “JCI UNGHENI – CAMERA TINERILOR ANTREPRENORI” implementează în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 proiectul cu titlul „VENTURE WOMEN PROJECT”, finanțat de „Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară” cu suportul tehnic/în parteneriat cu „UN WOMEN”.

Grup țintă al proiectului este format din 2000 femei, dintre care 1500 femei refugiate și 500 femei locale din 4 regiuni ale Moldovei (Chișinău, Călărași, Ungheni și Tiraspol).

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini, încuraja și dezvolta antreprenoriatul prin îmbunătățirea competențelor femeilor refugiate prin finanțarea și monitorizarea a 20 de idei de afaceri, precum și pentru a crește rata de ocupare a forței de muncă în rândul a cel puțin 200 de femei refugiate șomere, prin sprijinindu-le prin programe de formare multisectoriale în regiunile de Ungheni, Călărași, Chișinău și Transnistria.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Creșterea accesului a cel puțin 1500 de femei refugiate din Moldova și 500 de femei locale la informații relevante despre cum să obțină un loc de muncă și să acces la informații juridice, financiare, contabile, de marketing, competențe antreprenoriale, resurse umane etc. legate de competențele antreprenoriale. activitatea antreprenorială în Moldova.

OS2: Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul a cel puțin 100 de femei refugiate, dintre care cel puțin 25 în zonele rurale, prin programe de recalificare, stagii de practică la angajatori relevanți și târguri de locuri de muncă organizate în fiecare regiune.

OS3: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor prin sprijinirea îmbunătățirii competențelor pentru cel puțin 100 de femei refugiate, dintre care cel puțin 25 în zonele rurale, precum și prin selectarea și finanțarea a 20 de idei de afaceri din zonele noastre țintă.

OS4: Creșterea accesului pentru 20 de femei refugiate ale căror idei de afaceri au fost finanțate la servicii personalizate care completează cunoștințele și competențe dobândite, servicii personalizate de înființare a unei afaceri și activități de sprijin de monitorizare a întreprinderilor finanțate, asigurând crearea a 20 de noi locuri de muncă durabile în zonele țintă.

 • SPECIFICAȚII TEHNICE

Produsele sunt necesare pentru buna derulare a activităților relevante în cadrul Campaniei de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior, a trainingurilor ce vor fi oferite participanților în cadrul proiectului.

Fiecare pachet de materiale informare va fi alcătuit din:

 

Produs Specificatii minime
pix metalic/plastic personalizat Pix metalic/ plastic Personalizare gravura laser cu Sigla WPHF + The Moldova Project + UN Women
Stick de memorie (USB stick) Stick de memorie de minim 16 GB, din plastic cu capac.Personalizare gravura laser cu Sigla WPHF + The Moldova Project + UN Women
Blocnotes Mărimea A5 (148mm X 210mm)Coperta carton (250gr) cu laminare si print colorInterior: minim 50 pagini (80gr)Legarea paginilor – arc metalic partea stângă/ partea superioarăPersonalizare gravura laser cu Sigla WPHF + The Moldova Project + UN Women
Suport de curs Dimensiune: A4 (210*297 mm)Copertă: acrylic transparentInterior: minim 50 de paginihârtie subțire (80 gr) Legarea paginilor: plastic cu arc în partea stângăPersonalizare gravura laser cu Sigla WPHF + The Moldova Project + UN Women
Agendă Coperta: pieleLogo: embosare / imprimareInterior: 3 pagini promoționale cuinformații despre finanțatori și proiect + calendarPersonalizare gravura laser cu Sigla WPHF + The Moldova Project + UN Women
flyer A5 Mărimea 10 cm X 21 cm, Hârtie 150 gr /mp, tipar policromie fata versoPersonalizarea se va realiza conform cerințelor din Regulamentul finanțatorilor privind promovarea proiectului.
sacosa(pungă) panza/hartie personalizată sacosa panza bumbac sau hartie kraft, format A4 (250gr)Personalizarea va include cele trei sigle: Sigla WPHF + The Moldova Project + UN Women, titlul proiectului și sigla proiectului

Termen livrare: 30 aprilie 2023 

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.

Denumire Operator economic:

C/F:

FORMULAR DE OFERTA pentru achiziția de materiale de informare și promoționale în cadrul proiectului „Venture Women Project”

Nr. Crt Produs / serviciu UM Cant Preţ unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală fără TVA
1. PIX BUC. 2200
2. STICK DE MEMORIE BUC. 200
3. BLOCNOTES BUC. 200
4. SUPORT DE CURS BUC. 200
5. AGENDĂ BUC. 2000
6. FLYER BUC. 2000
7. SACOȘĂ/PUNGĂ BUC. 2200
Total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)

Valabilitatea ofertei 30 zile lucrătoare

Prin transmiterea ofertei financiare ne asumăm sa respectăm toate specificatiile minime solicitate prin invitația de participare.

 

OPERATOR ECONOMIC

………………………………………………..(nume si funcție persoana autorizata)

……………………………………….(semnătura persoana autorizata